Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in De Kelder gelden.
Bij overtreding van enige huisregel kan de toegang worden ontzegd en/of de politie worden ingeschakeld.

1
Wettelijke bepalingen
Het overtreden van geldende wettelijke bepalingen en/of plaatselijke verordeningen is ten strengste verboden. Bij overtreding hiervan door de bezoeker volgt uitzetting.

2
Leeftijd
’De Kelder’ heeft geen leeftijdsgrens, maar ’De Kelder’ schenkt geen alcohol onder de leeftijd van 18 jaar. Dit wordt gecontroleerd middels een geldig legitimatiebewijs.

3
Gedrag
Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van harddrugs en/of het vertonen van afwijkend asociaal c.q. agressief gedrag ten opzichte van personeel en/of medegasten wordt de toegang ontzegd.

4
Drugs
Het handelen in en/of gebruiken van harddrugs is ten strengste verboden, bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en de politie ingeschakeld. Ook de handel in softdrugs is ten strengste verboden.

5
Wapens
Het is ten strengste verboden om in het bezit te zijn van wapens. Bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en wordt de politie ingeschakeld.

6
Fouilleren
Bezoekers kunnen gevraagd worden om mee te werken aan een visitatie. Wordt hieraan geen medewerking verleend, dan wordt op grond hiervan de toegang tot De Kelder ontzegd.

7
Camera’s
Op diverse plaatsen in De Kelder hangen voor uw en onze veiligheid camera’s. Een ieder die De Kelder bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Deze opnames kunnen bij calamiteiten getoond worden aan derden.

8
Instructies
Men dient ten alle tijden de aanwijzingen c.q. instructies van het personeel op te volgen.

9
Geluidsniveau
In De Kelder wordt tot maximaal 105 dBA aan geluid geproduceerd. De Kelder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor.

10
Ongewenste intimiteiten en racisme
Het vertonen van ongewenste intimiteiten en racistisch of anderszins discriminerend gedrag ten opzichte van medegasten en of personeel wordt niet getolereerd. Bij constatering wordt de toegang ontzegd.

11
Persoonlijke eigendommen
’De Kelder’ kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van zaken welke de bezoekers toebehoren.

12
Klachten
Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u zich tot de bedrijfsleiding of directie wenden.

13
Schoeisel
Het dragen van degelijk schoeisel, is in kader van veiligheid verplicht voor bezoekers en medewerkers.

14
Niet toegestane goederen
Volgende goederen zijn niet toegestaan:
(alcoholische) dranken, fietsen/skateboards/skeelers/rolschaatsen, professionele video/foto apparatuur (slechts toegestaan na permissie bedrijfsleiding), huisdieren, grote tassen/rugzakken kunnen afgegeven worden bij de garderobe, spuitbussen, viltstiften en ander materiaal wat voor graffitidoeleinden gebruikt kan worden, artikelen welke een gevaar kunnen vormen voor de bezoekers en medewerkers.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de organisatie bindend. Bij het niet nakomen van de huisregels is de organisatie gerechtigd eventueel de toegang te weigeren of tot verwijdering over te gaan.